Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

                                                                                        

Jakie deklaracje składają uczestnicy rynku wina i w jakim terminie?

 

  • Producenci, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o organizacji rynku wina (czyli ci, którzy wyrabiają wino z winogronn pochodzących z upraw własnych), wpisani do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do ARR

Ostateczny termin przekazania do ARR

Deklaracja o  ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasach wina lub moszczu winogronowego na dzień 31 lipca poprzedniego roku gospodarczego

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego, które będą wykorzystane do wyrobu wina w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron (o której mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009) oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego (o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009)

15 stycznia każdego roku

  • Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1  ustawy o organizacji rynku wina, wyrabiający wyroby winiarskie z wina, winogron lub moszczów winogronowych:

Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do ARR

Ostateczny termin przekazania do ARR

Deklaracja ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, kiedy produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o zapasów (o których mowa w art. 11 rozporzadzenia nr 436/2009)

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym

31 sierpnia każdego roku

Deklaracja o szacowanej ilości win, winogron lub moszczów winogronowych, które będą dostarczone do przedsiębiorcy oraz o szacowanej ilości ich wykorzystania w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron (o której mowa w art. 8 rozporzadzenia nr 436/2009)

15 stycznia każdego roku

Deklaracja o produkcji (o której mowa w art. 9 rozporzadzenia nr 436/2009)

15 stycznia każdego roku

  • Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina i wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR:

Deklaracja o ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym

30 października każdego roku

Deklaracja o zbiorach winogron, o której mowa w art. 8  rozporzadzenia nr 436/2009)

15 stycznia każdego roku

  • Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Deklaracja o zapasach (o której mowa w art. 11 rozporzadzenia nr 436/2009)

31 sierpnia każdego roku

 

Potocznie można mówić: deklaracja zbiorów, deklaracja produkcji, deklaracja zapasów.

Uwaga: Wzory formularzy, o których mowa w tabeli określone zostaną rozporządzeniem ministra właściwego ds. rynków rolnych. Do dnia publikacji w/w rozporządzenia obowiązują wzory formularzy określone rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r. poz. 20)

 


W jakim celu należy złożyć deklarację zapasów wina na dzień 31.07.?

Obowiązek złożenia deklaracji zapasów wina na dzień 31 lipca każdego roku wynika z wymogu określonego przepisem art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2011 r. Nr 120 poz. 690 z późn. zm.).

Zagregowane dane przekazywane są do MRiRW i GUS, a następnie do Komisji Europejskiej i EUROSTATU.


Kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji zapasów win?

Deklarację zapasów składają:

  1. producenci wpisani do ewidencji,
  2. przedsiębiorcy prowadzący działaność gospodarcza, o której mowa w art. 17, ust. 1 ustawy,
  3. osoby dostarczające winogrona do przedsiębiorców ,
  4. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na handel hurtowy. Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli przedsiębiorca nie handluje winem, ale posiada zezwolenie na handel hurtowy, to powinien taką deklarację złożyć ze stanami „zerowymi” lub krótką informację, że nie prowadzi takiej działalności.

Gdzie na stronie ARR można znaleźć wzór deklaracji dotyczącej stanu zapasów win?

Wzór Deklaracji zapasów dostępny jest na stronie: www.arr.gov.pl > rynki rolne > wino> akty prawne > zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu. W/w wzór formularza obowiązuje do dnia publikacji nowego rozporządzenia określającego wzory wymaganych formularzy.

Link do strony: http://arr.gov.pl/data/01555/rozp_mrirw_09122011.pdf


 
Gdzie należy złożyć deklarację zapasów wina?

Deklarację zapasów należy złożyć osobiście lub wysłać do Centrali ARR, na adres ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.


W jakim terminie należy złożyć deklarację?

Deklarację zapasów wina należy złożyć do 31 sierpnia (każdego roku).


Który załącznik dotyczący zapasów wina należy złożyć?

Należy złożyć załącznik Nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (obowiązuje do dniawejścia w zycie nowego wzoru formulara deklaracji o zapasach, która będzie określone rozporządzeniem ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Link do strony: http://arr.gov.pl/data/01555/rozp_mrirw_09122011.pdf


Jakie rodzaje win należy uwzględnić w deklaracji zapasów?

Deklaracja zapasów dotyczy win gronowych (objętych kodem CN ex 2204) tj. win wyrobionych z winogron oraz moszczy winogronowych. Deklaracja nie obejmuje win owocowych, wermutów, nalewek, napojów winopochodnych itp.


W jakich jednostkach należy podać stany magazynu?

Stany win należy podać w hektolitrach (1 hl = 100 litrów).


Co oznaczają skróty ChNP i ChOG?

Są to skróty dotyczące klasyfikacji win: ChNP - Chroniona Nazwa Pochodzenia, ChOG - Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Klasyfikacja winna być umieszczona w dokumentacji dostarczanej przez dostawcę. Informacje dotyczące kategorii danego wina umieszczane są zwykle na butelce.